Sławomir Poleszak – redaktor naczelny

Dr Sławomir Poleszak: absolwent historii KUL. Od 2000 r. zatrudniony w charakterze pracownika naukowego Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie; w latach 2006–2009 kierownik Referatu Badań Naukowych w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej; w latach 2009–2016 naczelnik tegoż Biura; w latach 2006–2010 sekretarz redakcji, a w latach 2009–2016 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość”. Od grudnia 2016 r. pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie. W 2021 roku zwolniony z IPN.

Zainteresowania naukowe: dzieje polskiego podziemia niepodległościowego (antykomunistycznego) po 1944 r. w Polsce oraz form jego zwalczania przez komunistyczny aparat represji.

Wybrane publikacje

Autor, redaktor, współredaktor książek naukowych:
1. S. Poleszak, Jeden z wyklętych. Major Jan Tabortowski „Bruzda”, Warszawa 1998, 2012.
2. S. Poleszak, Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem (1944–1957), Warszawa 2004.
3. Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008.
4. Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. S. Poleszak i A. Puławski, Warszawa 2002.
5. Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949), wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Sławomir Poleszak, edycja tekstu A.T. Filipek, S. Poleszak, M. Sobieraj, wydanie drugie rozszerzone i poprawione, Lublin–Warszawa 2015.
6. Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944 – czerwiec 1945), wstęp S. Poleszak, red. i wybór dokumentów (L. Pietrzak, S. Poleszak, R. Wnuk, M. Zajączkowski, Warszawa 2004.
7. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk (redaktor naczelny), S. Poleszak (zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji), A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007.
8. Klio na wolności. Historiografia najnowszej historii Polski po 1989 roku, wstęp i red. M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S Poleszak, P. Witek, Lublin 2016.

Artykuły:
1. Partisan Struggle against Communism in Poland, 1944–1956 Ostsee Kriegsschauplatz und Handelsregion, Festschrift für Robert Bohn, T. W. Friis und M. F. Scholz (Hrsg.), Gotland University Press 2013, s. 171–191 (wspólnie z R. Wnukiem).
2. Polskie podziemie niepodległościowe [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Życie polityczne, pod red. T. Osińskiego, M. Mazura, Lublin 2016, s. 407–459.
3. Polskie podziemie niepodległościowe w 1945 roku [w:] Sowieci a polskie podziemie 1943–1946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, pod red. Ł. Adamskiego, G. Hryciuka, G. Motyki, Warszawa 2017, s. 343–384.
4. Odkrywanie i przywracanie pamięci o polskim powojennym podziemiu niepodległościowym w latach 1989–2016 [w:] „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin 2017, s. 369–393.

Materiały edukacyjne:
1. Teka edukacyjna IPN Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, oprac. A. Jaczyńska, S. Poleszak, Lublin 2015.

Materiały multimedialne:
1. Z archiwum IPN, wstęp i oprac. S. Poleszak, wyd. I, Warszawa-Lublin 2010, wyd. II uzupełnione, Lublin 2011. [80 filmów dokumentalnych zrealizowanych przez Ośrodek TVP w Lublinie we współpracy z Oddziałem IPN w Lublinie w latach 2006–2010].