Informacja dla Autorów

Informacja dla Autorów

Publikujemy teksty nieodpłatnie, na zasadzie niewyłącznej licencji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o stosowanie poniższych zasad:

(1) Redakcja przyjmuje teksty liczące nie więcej niż 40 tys. znaków (ze spacjami). Należy je przesyłać w wersji elektronicznej na adres : ohistorie@zoho.eu .

(2) Korzystamy z tzw. harwardzkiego systemu odsyłaczy (w wariancie z numerem strony). Wykorzystujemy określenia: tamże, tegoż/tejże.

(3) W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itp., m.in., mps, t., z., r., w., etc.). W przypadku dat w tekstach głównych nazwy miesięcy piszemy słownie.

(4) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian redakcyjnych i korekty językowej.

(5) Prosimy o przesyłanie wraz z tekstem:

(a) krótkiej notki o Autorze, zawierającej m.in. zawód, tytuł naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań i 2-3 najważniejsze pozycje w dorobku naukowym lub publicystycznym;

(b) ikonografii; zwyczajowo będzie zamieszczana jedna fotografia (w przypadku większej liczby niezbędnego materiału ilustracyjnego, prosimy o włączenie ikonografii w tekst);

(c) wypełnionego oświadczenia dla Autorów.