Oświadczenie Autorów

OŚWIADCZENIE AUTORÓW

Oświadczenie:

Przedłożony maszynopis tekstu…………………………………………………………………………….
ma charakter oryginalny i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

Wszystkie osoby i instytucje, które przyczyniły się do powstania tekstu zostały ujawnione jako współautorzy lub w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie tekstu na zasadzie niewyłącznej licencji.

Wyrażam zgodę na dokonanie niezbędnych zmian redakcyjnych i korekty językowej.

…………………………………………
data i podpis Autora

Oświadczenie Autorów do pobrania w formacie .doc